Aangifte Inkomstenbelasting 2022

De aangifte Inkomstenbelasting 2022 moet vóór 1 mei 2023 worden ingeleverd. Wanneer u wilt dat u vóór 1 juli 2023 bericht ontvangt van de Belastingdienst en u laat uw aangifte door Administratiekantoor Londema verzorgen, overleg dan uw bescheiden uiterlijk 1 maart 2023 aan ons kantoor.
Bij inlevering van de bescheiden voor 1 maart 2023 kan Administratiekantoor Londema er voor zorgen dat uw aangifte voor 1 april 2023 bij de Belastingdienst is ingeleverd en u voor 1 juli 2023 bericht ontvangt van de Belastingdienst.

Uitstel van inlevering
Inlevering van de aangifte na 1 mei 2023 is mogelijk wanneer uitstel van inlevering bij de Belastingdienst is aangevraagd.

Administratiekantoor Londema vraagt voor al haar cliënten op basis van de voor belastingconsulenten geldende uitstelregeling uitstel van inlevering aan, waardoor als zich plotseling bijzondere omstandigheden voordoen of als het verzamelen van alle benodigde gegevens niet voor 1 mei 2023 mogelijk is, inlevering na deze datum toegestaan is zonder dat dit resulteert in een boete van de Belastingdienst wegens te laat inleveren van de aangifte. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat bij een te betalen bedrag belastingrente verschuldigd is als de Belastingdienst de aanslag 2022 vaststelt na 30 juni 2023.

Aangifte voorgaande jaren
Wanneer u denkt over voorgaande jaren nog geld terug te kunnen krijgen van de Belastingdienst, dan kunt u in 2023 nog aangifte doen over de jaren 2018 t/m 2022.

Inkomstenbelasting
Onderstaand een algemene opgaaf van de bescheiden/gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2022.

 

BOX 1
Inkomen uit arbeid

 • Jaaropgaaf 2022 van alle werkgevers
 • Jaaropgaaf 2022 van alle ziektewetuitkeringen
 • Jaaropgaaf 2022 buitenlands inkomen uit arbeid

Inkomen uit vroegere arbeid

 • Jaaropgaaf 2022 ontvangen AOW-uitkering
 • Jaaropgaaf 2022 ontvangen WW-uitkering
 • Jaaropgaaf 2022 ontvangen WAO/WIA-uitkering
 • Jaaropgaaf 2022 ontvangen van Pensioenfonds(en)
 • Jaaropgaaf 2022 ontvangen Bijstandsuitkering
 • Jaaropgaaf 2022 ontvangen lijfrente-uitkering(en)
 • Jaaropgaaf 2022 buitenlands inkomen uit vroegere dienstbetrekking

Ander inkomen

 • Inkomen genoten als freelancer of alfahulp onder opgaaf van kosten
 • Ontvangen alimentatie voor uzelf

Lijfrentepremies

 • Opgaaf onder vermelding polisnummer van betaalde lijfrentepremies en een overzicht opgebouwde pensioenafspraken in 2021 (factor A)

  Beide opgaven zijn nodig ter beoordeling of mogelijk aftrek van de betaalde premies mogelijk is

Eigen woning aangeschaft voor 1 januari 2022

 • WOZ-waarde van de eigen woning met peildatum 01-01-2021 (staat op de aanslag Gemeentebelastingen 2022)
 • Opgaaf openstaande hypotheekschuld per 31-12-2022 en de in 2022 betaalde hypotheekrente en eventuele boeterente
 • Opgaaf datum waarop de hypotheek is afgesloten
 • Opgaaf betaalde erfpacht in 2022
 • Taxatierapport en afrekening notaris wanneer de hypotheek is overgesloten of verlengd

Eigen woning aangeschaft in de loop van het jaar 2022

 • Koopakte eigen woning
 • Overzicht afrekening notaris
 • Hypotheekakte
 • Openstaande hypotheekschuld per 31-12-2022 en de in 2022 betaalde hypotheekrente en eventuele boeterente
 • WOZ-waarde van de eigen woning, indien een bestaande woning is gekocht, met peildatum 01-01-2021 (staat op aanslag Gemeentebelastingen 2022 van de vorige eigenaar) en is ook door ons kantoor op te vragen
 • Opgaaf betaalde erfpacht in 2022
 • Bij verkoop eerdere eigen woning voorafgaande aan de aankoop nieuwe eigen woning een afschrift van de verkoopakte met daarop vermelding van de opbrengst van deze woning en gemaakte kosten

Uitgaven

 • Alimentatie betaald aan de ex-partner met vermelding van naam, adres, woonplaats en rekeningnummer waarop de alimentatie is overgemaakt
 • Zorgkosten die niet vergoed zijn door de Zorgverzekering, zoals door een arts voorgeschreven medicijnen of hulpmiddelen, onder bijvoeging van de door de apotheek of leverancier afgegeven factuur, niet zijnde eigen risico, bril of lenzen, rollator, scootmobiel, krukken of eigen bijdrage thuishulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Kosten particulier betaalde thuishulp zijn aftrekbaar bij ziekte of invaliditeit, waarbij u de volgende gegevens moet kunnen overleggen:
  datum, naam, adres en woonplaats hulp of instantie aan wie de kosten zijn betaald en het betaalde bedrag
 • Naam en adres op wiens voorschrift de noodzakelijke particuliere thuishulp is aangevraagd
 • Vanaf het studiejaar 2015/2016 geldt de “Wet studievoorschot hoger onderwijs” en hebt u voor het volgen van uw studie recht op studiefinanciering, dan zijn de kosten van uw studie niet aftrekbaar
  Volgt u een studie en hebt u geen recht op studiefinanciering dan blijven uw studiekosten, zoals cursusgeld, lesgeld, collegegeld, verplicht aan te schaffen leermiddelen als boeken, gereedschappen en computerprogramma’s aftrekbaar voor de jaren 2018 t/m 2021
  De aanschaf van een computer is niet aftrekbaar, ook niet als deze noodzakelijk is voor de studie
  Reiskosten voor het volgen van een studie zijn evenmin aftrekbaar

  Let op
  Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Er is hiervoor de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden in de plaats gekomen (STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie) en wordt uitgevoerd door het UWV.

 • Giften die zijn gedaan aan goede doelen (ANBI-instellingen) en kerkelijke instellingen zijn aftrekbaar indien deze per bank zijn voldaan aan de instelling waaraan de gift is gegeven (contant betaalde giften en collectegelden zijn niet aftrekbaar, ook niet als hiervoor een kwitantie is afgegeven) 

  BOX 3
  Bezittingen

  • Jaaropgaaf 2022 van uw bank(en) met vermelding van de saldi per 1 januari 2022 van alle betaal-, bank- en spaarrekeningen, ook van uw minderjarige kinderen, met vermelding van het rekeningnummer
  • Jaaropgaaf 2022 van uw bank(en) met vermelding van de saldi per 1 januari 2022 van alle buitenlandse betaal-, bank- en spaarrekeningen, met vermelding van het rekeningnummer
  • Jaaropgaaf 2022 effectenportefeuille met vermelding ingehouden binnenlandse en buitenlandse dividendbelasting
  • Waarde in het economisch verkeer per 1 januari 2022 van cryptovaluta zoals bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen
  • Waarde per 1 januari 2022 van een eventuele tweede woning in Nederland of het buitenland
  • Waarde van uw vordering op een derde (persoon en/of instelling) per 1 januari 2022
  • Opgaaf saldo per 1 januari 2022 van uw aandeel bij de Vereniging van Eigenaren van uw woning (bepaald in het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 13-08-2010)

  Schulden

  • Hypotheekschuld per 1 januari 2022 naast de hypotheek eigen woning
  • Saldo per 1 januari 2022 van een consumptieve of onderhandse geldlening
  • Saldo per 1 januari 2022 bij een postorderbedrijf
  • Saldo van een creditcard per 1 januari 2022 (kan eventueel ook positief zijn)

  Overige bescheiden

  • Voorlopige aanslag(en) Inkomstenbelasting 2022
  • Voorlopige aanslag(en) Zorgverzekeringswet 2022
  • Voorschotbeschikking(en) Toeslagen 2022, waarop meerdere Toeslagen vermeld kunnen staan

   

  Toeslagen 2022

  Toeslagen 2022 kunnen tot 1 september 2023 worden aangevraagd en onder bepaalde voorwaarden is dit ook na deze datum mogelijk via ons kantoor

  Er is één belangrijke uitzondering met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag. De Kinderopvangtoeslag moet altijd binnen drie maanden nadat de kinderopvang is aangevangen, worden aangevraagd en kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
  De Belastingdienst/Toeslagen houdt strikt de hand aan de termijn van drie maanden en staat hierop geen enkele uitzondering toe.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld Zorg- en/of Huurtoeslag, wanneer u deze nog niet ontvangt, neemt u dan tijdens kantooruren contact met ons kantoor op

  Aandachtspunt
  Wanneer u aangifte doet voor de Inkomstenbelasting 2022 hebt u recht op vrijstelling voor groene beleggingen tot een bedrag van € 61.215,00 voor een alleenstaande en € 122.430,00 voor gehuwden/fiscale partners. Voor de Zorg- en Huurtoeslag en het Kind Gebonden Budget geldt deze vrijstelling niet

  Wanneer u in box 3 geen belastbaar vermogen hebt door deze vrijstelling wordt om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor Zorg- en/of Huurtoeslag de vrijstelling voor groene beleggingen bij het overige vermogen geteld