Aangifte Inkomstenbelasting 2023

De aangifte Inkomstenbelasting 2023 moet vóór 1 mei 2024 worden ingeleverd. Wanneer u wilt dat u vóór 1 juli 2024 bericht ontvangt van de Belastingdienst en u laat uw aangifte door Administratiekantoor Londema verzorgen, overleg dan uw bescheiden uiterlijk 1 maart 2024 aan ons kantoor.
Bij inlevering van de bescheiden voor 1 maart 2024 kan Administratiekantoor Londema er voor zorgen dat uw aangifte voor 1 april 2024 bij de Belastingdienst is ingeleverd en u voor 1 juli 2024 bericht ontvangt van de Belastingdienst.

Uitstel van inlevering
Inlevering van de aangifte na 1 mei 2024 is mogelijk wanneer uitstel van inlevering bij de Belastingdienst is aangevraagd.

Administratiekantoor Londema vraagt voor al haar cliënten op basis van de voor belastingconsulenten geldende uitstelregeling uitstel van inlevering aan, waardoor als zich plotseling bijzondere omstandigheden voordoen of als het verzamelen van alle benodigde gegevens niet voor 1 mei 2024 mogelijk is, inlevering na deze datum toegestaan is zonder dat dit resulteert in een boete van de Belastingdienst wegens te laat inleveren van de aangifte. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat bij een te betalen bedrag belastingrente verschuldigd is als de Belastingdienst de aanslag 2023 vaststelt na 30 juni 2024.

Aangifte voorgaande jaren
Wanneer u denkt over voorgaande jaren nog geld terug te kunnen krijgen van de Belastingdienst, dan kunt u in 2024 nog aangifte doen over de jaren 2019 t/m 2023.

Inkomstenbelasting
Onderstaand een algemene opgaaf van de bescheiden/gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2023.

BOX 1
Inkomen uit arbeid

 • Jaaropgaaf 2023 van alle werkgevers
 • Jaaropgaaf 2023 van alle ziektewetuitkeringen
 • Jaaropgaaf 2023 buitenlands inkomen uit arbeid

Inkomen uit vroegere arbeid

 • Jaaropgaaf 2023 ontvangen AOW-uitkering
 • Jaaropgaaf 2023 ontvangen WW-uitkering
 • Jaaropgaaf 2023 ontvangen WAO/WIA-uitkering
 • Jaaropgaaf 2023 ontvangen van Pensioenfonds(en)
 • Jaaropgaaf 2023 ontvangen Bijstandsuitkering
 • Jaaropgaaf 2023 ontvangen lijfrente-uitkering(en)
 • Jaaropgaaf 2023 buitenlands inkomen uit vroegere dienstbetrekking

Ander inkomen

 • Inkomen genoten als freelancer of alfahulp onder opgaaf van kosten
 • Ontvangen alimentatie voor uzelf

  Let op
  Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer
  aftrekbaar. Deze aftrek is voor de jaren 2022 en 2023 vervangen door de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.
  STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en wordt uitgevoerd door het UWV.
  Deze regeling is komen te vervallen ingaande 1 januari 2024.

 • Giften die zijn gedaan aan goede doelen (ANBl-instellingen) en kerkelijke instellingen zijn aftrekbaar indien deze per bank zijn voldaan aan de instelling waaraan de gift is gegeven (contant betaalde giften en collectegelden zijn niet aftrekbaar, ook niet als hiervoor een kwitantie is afgegeven)

  BOX 3
  Bezittingen

  • Jaaropgaaf 2023 van uw bank(en) met vermelding van de saldi per 1 januari 2023 van alle betaal-, bank- en spaarrekeningen, ook van uw minderjarige kinderen, met vermelding van het rekeningnummer
  • Jaaropgaaf 2023 van uw bank(en) met vermelding van de saldi per 1 januari 2023 van alle buitenlandse betaal-, bank- en spaarrekeningen, met vermelding van het rekeningnummer
  • Jaaropgaaf 2023 effectenportefeuille met vermelding ingehouden binnenlandse en buitenlandse dividendbelasting
  • Waarde in het economisch verkeer per 1 januari 2023 van cryptovaluta zoals bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen
  • Waarde per 1 januari 2023 van een eventuele tweede woning in Nederland of het buitenland
  • Waarde van uw vordering op een derde (persoon en/of instelling) per 1 januari 2023
  • Opgaaf saldo per 1 januari 2023 van uw aandeel bij de Vereniging van Eigenaren van uw woning (bepaald in het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 13-08-2010)

  Schulden

  • Hypotheekschuld per 1 januari 2023 naast de hypotheek eigen woning
  • Saldo per 1 januari 2023 van een consumptieve of onderhandse geldlening
  • Saldo per 1 januari 2023 bij een postorderbedrijf
  • Saldo van een creditcard per 1 januari 2023 (kan eventueel ook positief zijn)

  Overige bescheiden

  • Voorlopige aanslag(en) Inkomstenbelasting 2023
  • Voorlopige aanslag(en) Zorgverzekeringswet 2023
  • Voorschotbeschikking(en) Toeslagen 2023, waarop meerdere Toeslagen vermeld kunnen staan

  Lijfrentepremies

  • Opgaaf onder vermelding polisnummer van betaalde lijfrentepremies en een overzicht opgebouwde pensioenafspraken in 2022 (factor A).Beide opgaven zijn nodig ter beoordeling of mogelijk aftrek van de betaalde premies mogelijk is

  Eigen woning aangeschaft voor 1 januari 2023

  • WOZ-waarde van de eigen woning met peildatum 01-01-2022 (staat op de aanslag Gemeentebelastingen 2023)
  • Opgaaf openstaande hypotheekschuld per 31-12-2023 en de in 2023 betaalde hypotheekrente en eventuele boeterente
  • Opgaaf datum waarop de hypotheek is afgesloten
  • Opgaaf betaalde erfpacht in 2023
  • Taxatierapport en afrekening notaris wanneer de hypotheek is overgesloten of verlengd

  Eigen woning aangeschaft in de loop van het jaar 2023

  • Koopakte eigen woning
  • Overzicht afrekening notaris
  • Hypotheekakte
  • Openstaande hypotheekschuld per 31-12-2023 en de in 2023 betaalde hypotheekrente en eventuele boeterente
  • WOZ-waarde van de eigen woning, indien een bestaande woning is gekocht, met peildatum 01-01-2022 (staat op aanslag Gemeentebelastingen 2023 van de vorige eigenaar) en is ook door ons kantoor op te vragen
  • Opgaaf betaalde erfpacht in 2023
  • Bij verkoop eerdere eigen woning voorafgaande aan de aankoop nieuwe eigen woning een afschrift van de verkoopakte met daarop vermelding van de opbrengst van deze woning en gemaakte kosten

  Uitgaven

  • Alimentatie betaald aan de ex-partner met vermelding van naam, adres, woonplaats en rekeningnummer waarop de alimentatie is overgemaakt
  • Zorgkosten die niet vergoed zijn door de Zorgverzekering, zoals door een arts voorgeschreven medicijnen of hulpmiddelen, onder bijvoeging van de door de apotheek of leverancier afgegeven factuur, niet zijnde eigen risico, bril of lenzen, rollator, scootmobiel, krukken of eigen bijdrage thuishulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Kosten particulier betaalde thuishulp zijn aftrekbaar bij ziekte of invaliditeit, waarbij u de volgende gegevens moet kunnen overleggen:
   datum, naam, adres en woonplaats hulp of instantie aan wie de kosten zijn betaald en het betaalde bedrag
  • Naam en adres op wiens voorschrift de noodzakelijke particuliere thuishulp is aangevraagd

  Toeslagen 2023

  Toeslagen 2023 kunnen tot 1 september 2024 worden aangevraagd en onder bepaalde voorwaarden is dit ook na deze datum mogelijk via ons kantoor

  Er is één belangrijke uitzondering met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag. De Kinderopvangtoeslag moet altijd binnen drie maanden nadat de kinderopvang is aangevangen, worden aangevraagd en kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
  De Dienst Toeslagen houdt strikt de hand aan de termijn van drie maanden en staat hierop geen enkele uitzondering toe.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld Zorg- en/of Huurtoeslag, wanneer u deze nog niet ontvangt, neemt u dan tijdens kantooruren contact met ons kantoor op

  Aandachtspunt
  Wanneer u aangifte doet voor de Inkomstenbelasting 2023 hebt u recht op vrijstelling voor groene beleggingen tot een bedrag van € 71.521,00 voor een alleenstaande en € 142.502,00 voor gehuwden/fiscale partners. Voor de Zorg- en Huurtoeslag en het Kind Gebonden Budget geldt deze vrijstelling niet.

  Wanneer u in box 3 geen belastbaar vermogen hebt door deze vrijstelling wordt om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor Zorg- en/of Huurtoeslag de vrijstelling voor groene beleggingen bij het overige vermogen geteld